Cỏ Đay

mang thiên nhiên vào tâm trí bạn


 

Túi Someday - Someday I'll Be A Louis Vuitton 2018 và Someday I'll Beat Louis Vuitton 2019 là sản phẩm nổi bật của Tuisomeday. Chiếc túi được thiết kế tinh giản và được làm từ chất liệu Cỏ Đay đã tạo ra một trào lưu bùng nổ sử dụng chiếc túi trong mọi chuyến du lịch và trở thành một chiếc túi phổ biến được nhiều khách hàng sử dụng hàng ngày. 

Đoạn mã động của bạn sẽ được hiển thị ở đây... Thông báo này được hiển thị vì bạn không cung cấp cả bộ lọc và mẫu để sử dụng.

Someday I'll Beat Louis Vuitton

Túi Someday đã tạo thành một hiện tượng nổi bật khi chiếc túi được mệnh danh là "túi quốc dân", "túi đựng cả thế giới" vì  nó luôn gắn với hình ảnh các tín đồ thời trang và du lịch ở các sân bay mà bạn đặt chân đến Việt Nam.

Túi Someday

​TÚI CHÍNH HÃNG  đều luôn có logo TUISOMEDAY màu ghi nhạt trong điều kiện ánh sáng thường và chữ TUISOMEDAY sẽ phát sáng khi bật Flash trên điện thoại để chụp hình hoặc khi có ánh sáng trắng chiếu vào. 

#tuisomeday

Túi Someday đã tạo ra một trào lưu thời trang mới với hơn 2000 feedback hình ảnh của các khách hàng và là sản phẩm tiên phong đầu tiên cho dòng thời trang Túi Cỏ Đay kể từ năm 2018.

Hơn 2000++ feedback chân thực từ khách hàng

Chiếc Túi Someday đã tạo nên một trào lưu bùng nổ dùng túi Cỏ Đay tại Việt Nam từ 2019

Feedback từ khách hàng

"𝖢𝗁𝗂ế𝖼 𝗍ú𝗂 𝖼ó 𝗄𝗁ả 𝗇ă𝗇𝗀 đố𝗇 𝗀ụ𝖼 𝗍𝗂𝗆 𝗆ì𝗇𝗁 𝗇𝗀𝖺𝗒 𝗍ừ 𝖼á𝗂 𝗇𝗁ì𝗇 đầ𝗎 𝗍𝗂ê𝗇. 𝖳𝗋ướ𝖼 𝗍𝗂ê𝗇 𝗅à 𝖼â𝗎 𝗌𝗅𝗈𝗀𝖺𝗇 𝗍𝗋ê𝗇 𝗍ú𝗂 đủ 𝗇𝗀ô𝗇𝗀 để 𝗁ợ𝗉 𝗏ớ𝗂 𝗍í𝗇𝗁 𝖼á𝖼𝗁 𝖼ủ𝖺 𝗆ì𝗇𝗁. 𝖳𝗁ứ 𝗁𝖺𝗂, đâ𝗒 𝗅à 𝖼𝗁𝗂ế𝖼 𝗍ú𝗂 𝗏ừ𝖺 𝗍𝗁ờ𝗂 𝗍𝗁ượ𝗇𝗀 𝗍𝗁𝗎 𝗁ú𝗍 𝗆ọ𝗂 á𝗇𝗁 𝗇𝗁ì𝗇 𝗏ừ𝖺 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗍í𝗇𝗁 ứ𝗇𝗀 𝖽ụ𝗇𝗀 𝖼𝖺𝗈 𝗏ớ𝗂 𝗀𝖺𝗆 𝗆à𝗎 𝗍𝗋𝗎𝗇𝗀 𝗍í𝗇𝗁 𝖼ó 𝗄𝗁ả 𝗇ă𝗇𝗀 𝗄ế𝗍 𝗁ợ𝗉 𝗏ớ𝗂 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝖻ộ đồ 𝗄𝗁á𝖼 𝗇𝗁𝖺𝗎. 𝖳𝗁ứ 𝖻𝖺, 𝗁ẳ𝗇 𝖺𝗂 𝖼ũ𝗇𝗀 𝖽ễ 𝖽à𝗇𝗀 𝗇𝗁ậ𝗇 𝗋𝖺 đâ𝗒 𝗅à 𝖼𝗁𝗂ế𝖼 𝗍ú𝗂 𝖼ó 𝗍𝗁ể đự𝗇𝗀 𝖼ả 𝗍𝗁ế 𝗀𝗂ớ𝗂 𝗏à 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝖻ạ𝗇 đ𝗂 𝗍ớ𝗂 𝖼ù𝗇𝗀 𝗍𝗋ờ𝗂 𝖼𝗎ố𝗂 đấ𝗍 𝗆à 𝗏ô 𝗍ì𝗇𝗁 𝗅ạ𝗂 đú𝗇𝗀 𝗏ớ𝗂 𝗇𝗁𝗎 𝖼ầ𝗎 𝖼ủ𝖺 𝗆ộ𝗍 đứ𝖺 “đồ𝗇𝗀 𝗇á𝗍” 𝗇𝗁ư 𝗆ì𝗇𝗁. 𝖭𝗀𝗈à𝗂 𝗋𝖺, 𝗍ú𝗂 đượ𝖼 𝖽ệ𝗍 𝗍ừ 𝗌ợ𝗂 𝖼â𝗒 Đ𝖺𝗒 đầ𝗒 𝗆ộ𝖼 𝗆ạ𝖼 𝗆𝖺𝗇𝗀 â𝗆 𝗁ưở𝗇𝗀 𝗅à𝗇𝗀 𝗊𝗎ê 𝖵𝗂ệ𝗍 𝖭𝖺𝗆 𝗍𝗁𝖾𝗈 𝗑𝗎 𝗁ướ𝗇𝗀 𝗌ố𝗇𝗀 𝗑𝖺𝗇𝗁 𝗏à 𝗍𝗁ờ𝗂 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀 𝗅à𝗇𝗁 𝗆ạ𝗇𝗁 𝗏ớ𝗂 𝗆ô𝗂 𝗍𝗋ườ𝗇𝗀 𝗇𝗁ữ𝗇𝗀 𝗇ă𝗆 𝗀ầ𝗇 đâ𝗒. 𝖢𝗎ố𝗂 𝖼ù𝗇𝗀 𝗍𝗁ì 𝖽ù đã 𝗌ử 𝖽ụ𝗇𝗀 𝗊𝗎𝖺 𝗋ấ𝗍 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝗍ú𝗂 𝗍𝗈𝗍𝖾 𝗇𝗁ư𝗇𝗀 𝖽ườ𝗇𝗀 𝗇𝗁ư 𝖼𝗁ú𝗇𝗀 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗍𝗁ể 𝗍𝗁𝗈ả 𝗆ã𝗇 𝗌ự 𝗄𝗁ó 𝖼𝗁𝗂ề𝗎 𝖼ủ𝖺 𝗆ì𝗇𝗁 𝗏à 𝗍ớ𝗂 @𝗍𝗎𝗂𝗌𝗈𝗆𝖾𝖽𝖺𝗒 𝗍𝗁ì 𝗆ì𝗇𝗁 đã 𝗁𝗂ể𝗎 𝗅ý 𝖽𝗈 𝗍ạ𝗂 𝗌𝖺𝗈. 𝖳ú𝗂 𝗍𝗈𝗍𝖾 𝖽ù đủ 𝗋ộ𝗇𝗀 𝗋ã𝗂 𝗏à 𝗆𝖺𝗇𝗀 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝗍𝗁𝗂ế𝗍 𝗄ế 𝗉𝗁𝗈𝗇𝗀 𝗉𝗁ú 𝗇𝗁ư𝗇𝗀 𝖽á𝗇𝗀 𝗍ú𝗂 𝗅ạ𝗂 𝗊𝗎á 𝗆ề𝗆 𝗄𝗁𝗂 đ𝖾𝗈 𝗄𝗁ô𝗇𝗀 𝗍𝗁ể 𝗀𝗂ữ 𝗇𝗀𝗎𝗒ê𝗇 𝗉𝗁𝗈𝗆 𝗆à 𝖼𝗁ấ𝗍 𝗅𝗂ệ𝗎 𝖼â𝗒 Đ𝖺𝗒 𝗅ạ𝗂 𝗁𝗈à𝗇 𝗍𝗈à𝗇 𝗄𝗁ắ𝖼 𝗉𝗁ụ𝖼 đượ𝖼 𝗇𝗁ượ𝖼 đ𝗂ể𝗆 đó. 𝖭ă𝗆 𝗇𝖺𝗒 𝖼ó 𝗄ế 𝗁𝗈ạ𝖼𝗁 𝖼𝗁𝗎 𝖽𝗎 𝗇𝗁𝗂ề𝗎 𝗇ơ𝗂 𝗇ê𝗇 đã 𝗉𝗁ả𝗂 𝗌ắ𝗆 𝗇𝗀𝖺𝗒 𝗆ộ𝗍 𝖾𝗆 đồ𝗇𝗀 𝗁à𝗇𝗁 
#𝖽𝖺𝗒𝗌𝗈𝖿𝖻𝖾𝗂𝗇𝗀𝗌𝗈𝗇𝖺𝗂𝗏𝖾 #𝗂𝖺𝗆𝗆𝗒𝗈𝗐𝗇𝗆𝗎𝗌𝖾"

Nguồn: Ha My Chloe (Meo Meo)

Khám phá

Bạn muốn biết thêm về câu chuyện tạo nên chúng tôi?

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm những người đam mê với mục tiêu mang thiên nhiên cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm làm từ Cỏ Đay để mang thiên nhiên vào tâm trí bạn.

Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam.